Antreprenoriat in producțiile animaliere - Sesiunea Februarie 2019

 
 

U.S.A.M.V. București

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere

În atenţia absolvenţilor programului de studii de masterat „ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCȚIILE ANIMALIERE”

A N U N Ţ

Pentru înscrierea la Examenul de disertaţie din sesiunea FEBRUARIE – 2019, absolvenţii Facultăţii de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Programul de studii de masterat „ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCȚIILE ANIMALIERE” vor depune un dosar de înscriere la secretarul comisiei, în ziua de 19.02.2019, între orele 1000 - 1200.

Pentru înscriere, absolvenţii vor depune:

 • Un dosar plic, ce va cuprinde următoarele:
  • cerere de înscriere cu avizul conducătorului lucrării de disertaţie (vezi model atașat);
  • declarație pe propria raspundere privind autenticitatea lucrării de disertație (vezi model atașat);
  • două copii de pe Cartea de Identitate, cu C.N.P. vizibil;
  • copie legalizată de pe certificatul de naştere (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii);
  • copie legalizată de pe certificatul de căsătorie și declarație notarială cu privire la numele ce va fi trecut pe diploma de master (unde este cazul);
  • Diploma de bacalaureat, în original (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii);
  • Diploma de absolvire a facultăţii, în original (în cazul în care aceasta nu există deja la dosarul existent la secretariatul facultăţii).

 

Pe dosar se scrie cu majuscule:

 • FACULTATEA DE INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE
 • PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT: ANTREPRENORIAT ÎN PRODUCȚIILE ANIMALIERE
 • DOSAR DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE;
 • NUMELE, INIŢIALA TATĂLUI, PRENUMELE CANDIDATULUI;
 • FEBRUARIE, 2019.

 

Lucrarea de disertaţie, în două exemplare.

Dosarele şi lucrările se depun în ziua stabilită, la etajul II - biroul A II 116 (conf. dr. Minodora TUDORACHE).

Susţinerea lucrării de disertaţie va avea loc în ziua de 22.02.2019, începând cu orele 1000, în sala A II 109.

Programarea pe ore a absolvenţilor, precum şi informaţiile suplimentare privind sala şi ora începerii examenului vor fi afişate după încheierea perioadei de înscriere.

Cererea de înscriere va fi făcută conform modelului trimis și va fi avizată de către îndrumătorul științific; avizul Dlui Decan va fi luat de către secretarul comisiei, pentru toate cererile deodată.

 

Declarația privind autenticitatea lucrării (vezi modelul atașat) va fi completată în trei exemplare:

 • un exemplar va fi pus în dosarul de înscriere;
 • celelalte două, în cele două exemplare ale lucrării de disertație (veti pune declarația de autenticitate semnată înainte de cuprins).

 

Secretar Comisie,

Conf. dr. Minodora TUDORACHE